Hello Kitty Reversible Ramen Plushie

This fun plush starts off as Hello Kitty and transforms into a yummy bowl of ramen.


Hello Kitty Reversible Ramen Plushie

Hello Kitty Reversible Ramen Plushie

Hello Kitty Reversible Ramen Plushie

Hello Kitty Reversible Ramen Plushie

Hello Kitty Reversible Ramen Plushie

Hello Kitty Reversible Ramen Plushie